Klachten- en geschillenregeling A1 Advocatuur

We zullen uiteraard onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar, het zou kunnen zijn dat u niettemin niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan het volgende doen.

Interne klachtenregeling

Als u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of wellicht over de hoogte van de declaratie kunt u binnen 3 maanden na het moment, waarop u bekend bent of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het handelen of nalaten van ons kantoor, dat aanleiding tot uw klacht geeft, uw klacht aan ons voorleggen. Wij zullen dan proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Zowel de ontvangst van de klacht als de aangeboden oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen en wel uiterlijk binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht.

Geschillencommissie advocatuur

Als het hierboven genoemde overleg niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij ons kantoor vrijwillig is aangesloten. Deze geschillencommissie is onafhankelijk en staat los van de advocatuur. U kunt ook bij deze commissie een klacht indienen, als ons kantoor niet binnen 4 weken na binnenkomst van uw klacht daarop schriftelijk heeft gereageerd.

Uw klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur moet binnen 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor worden ingediend. Dat kan met een brief aan het adres:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90.600
2509 LP Den Haag

De klacht kan ook via de website: www.geschillencommissie.nl worden ingediend. Op de website is ook het reglement van de commissie te vinden en de tarieven en kosten, die met het indienen van de klacht gemoeid zijn.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over:
- klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat
- over de hoogte van de declaratie, of
- over een schadeclaim tot een bedrag van maximaal € 10.000.

Ons kantoor kan een onbetaalde declaratie ter incasso aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen. De commissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de commissie is geen hoger beroep mogelijk.